top of page

                  Doeleinden van de persoonsgegevens die worden verwerkt binnen Release Well.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en
de beroepscode van mijn beroepsvereniging van toepassing op mijn werk. Deze zijn van
invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt
om met persoonsgegevens:


1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als
zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Dit houdt in intake formulier,
verslaglegging van de consulten en overige taken aangaande het behandeltraject.


2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar,
gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan
langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien
iemand een chronische ziekte heeft).


3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch
beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

bottom of page